Det här gäller från och med den 10 januari 2021 och tills vidare tills annat meddelas

Gällande vår föreningsverksamhet i och med rådande pandemi

Vi kan arrangera en körning för dig som medlem då vi oftast inte uppnår begränsningen om 300 deltagare som är maxantal vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar under förutsättning att var och en av deltagarna anvisas en sittplats med minst en meters avstånd till andra deltagare och det även i övrigt skapas förutsättningar för deltagarna att hålla det avståndet vid arrangemanget. Två personer i samma sällskap får dock placeras närmare varandra än en meter. Om mot förmodan vi skulle uppnå ett deltagarantal om mer än 300 deltagare så måste vi dela vi upp oss i grupper så att vi inte bryter mot gällande lagstiftning. Vidare skall vi sitta kvar på våra motorcyklar när Road Captain informerar om körningen. Om fika anmodas att ta med till körningen så sitter vi i direkt närhet till våra motorcyklar när det inmundigas så att vi inte bryter mot en-meters regeln.

Grundläggande försiktighetsåtgärder för att undvika spridning av covid-19 så bör du:

* Stanna hemma vid symtom på covid-19,

* Tvätta händerna ofta och noggrant eller använda handdesinfektion

Bestämmelser om begränsningar för att få genomföra allmänna sammankomster och offentliga tillställningar finns i lagen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (covid-19-lagen) och förordningen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (begränsningsförordningen). Det är främst begränsningsförordningen som är aktuell i detta sammanhang.

Lagen säger att Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare får tills vidare inte hållas inom Sverige.

Dock så innefattas vår verksamhet av lag (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

4 § Den som bedriver eller ansvarar för en sådan verksamhet som avses i 7–11 §§ ska vidta lämpliga åtgärder för att förhindra smittspridning. Verksamheten ska så långt som möjligt bedrivas på ett sådant sätt att trängsel undviks och att människor kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.

Samt att vår verksamhet omfattas av § 8 av lag (2021:4) som lyder enligt nedan;

Platser för fritids- eller kulturverksamhet

8 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att den som bedriver verksamhet på en plats för fritids- eller kulturverksamhet ska vidta smittskyddsåtgärder. Sådana föreskrifter får innebära krav på

1. begränsning av antalet besökare,

2. begränsning av öppettider, eller

3. andra åtgärder för att förhindra smittspridning.

Regeringen får, om andra smittskyddsåtgärder bedöms otillräckliga, meddela föreskrifter om att platser för fritids- eller kulturverksamhet ska hållas stängda.

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20214-om-sarskilda-begransningar-for-att_sfs-2021-4

https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/forordningen-om-forbud-mot-att-halla-allmanna-sammankomster-och-offentliga-tillstallningar---det-har-galler/

Eder President

Robert Bodin

Harley-Davidson Club Sweden

Av medlemmar – för medlemmar sedan 1970!